Warning: Creating default object from empty value in /home/palicin/public_html/seeooc.rs/wp-content/themes/lovetravel/framework/ReduxCore/inc/class.redux_filesystem.php on line 29
Uputstva za jedrenje | South East European Open Optimist Cup Palic

Preuzmi u PDFu Uputstva za jedrenje 2021_

     

SEEOOC

South East European Open Optimist Cup

Maj 4 – 6. 2021, Palić, Srbija

Uputstva za jedrenje

POČASNI ODBOR

Davor Štefanek, Predsednik SSS

Goran Marinković, Sekretar SSS

Svetislav Sviračević, Predsednik JSS

Nataša Aleksić, Grad Subotica

Dejan Vuković, SSGS

Atila Kikić, SSGS

Dobo Marta, JP Palić-Ludaš

Valeria Denč, Park Palić d.o.o.

ORGANIZACIONI ODBOR

Davor Andrašić, Predsednik JK Palić

Dejan Zakić, Predsednik U.O. JK Palić

Andrea Kikić, glavni organizator

Robert Kovač

Viktor Harangozo

Peter Ronjec

Monika Salai

Branislav Skenderović

MEDICINSKA SLUŽBA
Centar Službe hitne pomoći Palić

MEĐUNARODNI ŽIRI

Benno Loske, IJ (GER)

Miroslav Bjelajac, IJ (CRO)

Dragomir Andonović, IJ (SRB)

Pierluigi De Luise IRO, IJ (CRO)

REGATNI ODBOR

Péter Farkas, IRO (HU)

Dragan Knezević, NJ (SRB)

Dragan Ignjatijevic, NJ (SRB)

Srđan Volarević, J (SRB)

Vojislav Pajnik, J (SRB)

Marija Japuranović, NJ (SRB)

Zlatko Buljovčić, J (SRB)

Nemet Lehel, J (SRB)

Igor Ujvari, Pripravnik (SRB)

1        Pravila

1.1     Regata se održava prema pravilima kako su definisana u Regatnim Pravilima (Racing Rules of Sailing). Primenjivaće se Pravila opremanja jedrilica (Equipment Rules of Sailing) i Pravila klase Optimist. U slučaju nesaglasnosti prevladava tekst na engleskom jeziku i ova Uputstva za jedrenje

2        Prijave

2.1     Pravo nastupa imaju sve jedrilice klasa Optimist. Takmičari će biti uredno registrovani kod svog nacionalnog saveza i biće članovi nacionalnih udruženja svoje klase, ako postoji. Jedrilice s pravom nastupa mogu se prijaviti ispunjavajući prijavni list kod organizatora i trebaju imati važeću potvrdu o premeravanju.

 1. Obaveštenja takmičarima

3.1     Obaveštenja takmičarima će biti objavljena na službenoj oglasnoj tabli ispred ispred Jedriličarskog kluba Palić. Propust da prati obaveštenja na oglasnoj tabli je odgovornost takmičara.

4        Izmene Uputstava za jedrenje

4.1     Bilo koja izmena Uputstava za jedrenje biće objavljena najranije 1 (jedan) sat pre stupanja na snagu, a bilo koja izmena rasporeda trka biće objavljena jedan dan ranije najkasnije do 19:00 sati.

5        Signali na kopnu

5.1     Signali na kopnu biće istaknuti na signalnom jarbolu ispred Jedriličarskog kluba Palić.

5.2     Kada je zastava Kodeks istaknuta na kopnu, „1 minut“ se zamenjuje sa „najranije 30 minuta“ u regatnom signalu Kodeks.

6        Signali na vodi

6.1     Zastava „F“ na cilnoj liniji znači: „Start sledeće trke daće se nakon završetka trke koja se jedri“.

7        Raspored trka

7.1     Predviđeno je 9 (devet) trka. Upozoravajući signal 1. trke predviđen je u 12:25 sati u petak, 7. maja 2021. Sledeće trke biće najavljene na brodu regatnog odbora ili na službenoj oglasnoj tabli

7.2     Neće biti više od 4 trke u jednom danu.

7.3     Nijedan upozoravajući signal neće se dati nakon 16:00 sati u nedelju, 9. maja 2021.

7.4     Ako je prijavljeno više od 90 jedrilica klase Optimist, biće podeljene u grupe kako sledi: Jedrilice će biti dodane i sortirane prema abecednm redosledu svojuh nacionalnih slova, a unutar nacionalnih slova prema broju na jedru. Grupe će biti dodeljene prema kompletnoj sortiranoj listi kako sledi: 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1, itd. Svaka trka se sastoji od dva jedrenje, svako jedrenje čine dve grupe. Svekoj jedrilica će dobiti traku u boji koju će isticati tokom regate za grupe kako sledi:

 

Grupa Traka
Plava Plava traka
Crvena Crvena traka
Zelena Zelena traka
Žuta Žuta traka

 

7.5     Trke su raspoređene kako sledi

Trka Heat 1 Heat 2
Trka 1 Plava – Crvena Green – Žuta
Trka 2 Crvena – Žuta Plava – Zelena
Trka 3 Plava – Žuta Crvena – Zelena
Trka 4 Zelena – Žuta Plava – Crvena
Trka 5 Plava – Zelena Crvena – Žuta
Trka 6 Crvena – Zelena Plava – Žuta

         

I tako dalje.

8        Zastave klase

8.1     Zastave klasa će biti bela zastava sa znakom klase.

8.2     Ako se primenjuje Uputstvo 7.4, zastave klasa če biti zastave u boji koje odgovaraju grupama.

9        Kurs

9.1     Dijagram dodatka 1 prikazuje kurseve, redosled kojim se oznake obilazeili prolaze i stranu s koje se svaka oznaka ostavlja

10      Oznake

10.1   Oznake 1, 2P, 2S, 3, 4P i 4S Sve oznake biće žute plutače. Ciljna oznaka (oznak F) biće narandžasta plutača.

10.2   Bilo koja oznaka koja se menja biće narandžasta plutača.

11      Start

11.1   Trke će biti startovane prema pravilu 26 RRS-a.

11.2   Linija starta biće između jarbola s istaknutom narandžastom zastavom na brodovima regatnog odbora.

11.3   Jedrilica koja propusti da startuje do četiri minuta posle svog startnog signala bodovaće se sa DNS. Ovo menja pravila 35, A4 i A5.

11.4   [DP] Jedrilice čiji upozoravajući signal nije dat kloniće se područje starta tokom starne procedure drugih klasa.

12      Cilj

12.1   Linija cilja biće između kursne strane ciljne oznake (ozmaka F) sa leve strane i jarbola s istaknutom plavom zastavom na brodu regatnog odbora sa desne strane.

13      Ograničeno vreme

13.1   Nema vremenskog ograničenja za prvu jedrilicu. Jedrilice koje ne završe unutar 20 minuta nakon završetka prve jedrilice svoje klase, bodovaće se sa DNF bez rasprave. Ovo menja pravila 35, A4 i A5.

14      Protesti

14.1   Kao dodatak pravilu 61.1(a) RRS-a jedrilica koja protestuje mora ODMAH nakon završavanja doći do broda regatnog odbora na cilju s njegove desne strane obavešćujući ga o svom protestu i protiv koga protestuje. Takmičar će sačekati da usmenu potvrdu.

14.2   Protesti se moraju napisati na obrascima dostupnim u kancelariji regate i biće dostavljeni u protestnom vremenu koje je 1 sat nakon vremena završetka poslednje jedrilice zadnje trke dana.

14.3   Ukoliko se neslužbeni rezultati objave nakon isteka protestnog vremena, zahtevi za obeštećenje ili raspravu o rezultatima mogu se podneti najkasnije 15 minuta nakon objave neslužbenih rezultata. Ovo menja pravilo 62.2 RRS-a.

14.4   Obaveštenja o protestima objaviće se najkasnije 15 minuta po isteku protestnog vremena obaveštavajući takmičare gde i kada je rasprava u protestu u kojem su oni stranke u raspravi ili su imenovani kao svedoci.

14.5   Lista jedrilica koje su kažnjene prema Prilogu P na vodi ili ih je Međunarodni žiri dikvalifikovao biće objavljena na službenoj oglasnoj tabli.

14.6   Poslednjeg dana regate Zahtevi zaobeštećenjezasnovani na odluci žirija biće dostavljeni najkasnije 30 minuta nakon objavljivanja odluke. Ovo menja pravilo 62 RRS.

14.7   Odluke Mežunarodnog žirija biče konačne prema pravilu 70.5. Međunarodni žiri može izreći kazne manje od DSQ prema svom nahođenju. Primenjivaće se postepeni sistem kazni (Prilog 2) (Preporuka IODA)

 1. Bodovanje

15.1   Primenjivaće se Low Point System prema prilogu A.

15.2   Tri trke treba završiti za valjanost serije.

15.3   (a)   Ako se završe 3 trke, bodovi jedrilice biće zbir njenih bodova u svim trkama

(b)   Ako se završi od 4 do 7 trka, bodovi jedrilice biće zbir njenih bodova u svim trkama umanjen za najlošiji rezultat.

(c)   Ako se završi 8 ili više trka, bodovi jedrilice biće zbir njenih bodova u svim trkama umanjen za dva najlošija rezultata.

15.4   Ako se primenjuje Uputstvo 7.4, prva rečenica pravila A4.2 se menja sa „Jedrilica koja nije startovala, nije ušla u cilj, koja se povukla ili je diskvalifikovana biće bodovana poenima za završno mesto jednako broju jedrilica u najvećoj flotiseriju više jedno mesto“

 1. Sistem kazni

16.1   Primjenjivaće se Prilog P Regatnih pravila.

16.2   Brodovi Međunarodnog žirija istaknuće belu zastavu sa crnim tekstom “IJ”

17      Brodovi podrške

17.1   Primjenjuju se Posebni propisi za brodove podrške (Prilog 1)

18      Nagrade

18.1   Nagrade će biti kao je navedeno u Raspisu.

 

 1. Oslobađanje od odgovornosti

19.1   Svi takmičari učestvuju na regati u potpunosti na sopstveni rizik i odgovornost. Vidi pravilo 4,Odluka o učešću u trci. Organizator ne preuzima nikakvu odgovornost za gubitak, štetu, ozlede, smrt ili nezgode koje se mogu dogoditi osobama ili opremi pre, za vreme ili posle regate.

20      Medijska prava

20.1   Svi takmičari, vlasnici i njihovi gosti daju Organizatoru sva prava korišćenja fotografija, video i audio zapisa osoba i jedrilica pre, za vreme i nakon regate u medijima, uključujući reklame, press materijale, za bilo kakve reklamne aktivnosti ili press obaveštenja.

Dodatak 1 – Kurs

Kurs: Start Start – 1 – 2s/2p – 1– 3 – F – 4s/4p – Cilj

Oznake 1, 3 i F ostaviti po levom boku.

Oznake 2s i 2p; 4s i 4p biće oznake kapije

Prilog 1

Prilog 1

POSEBNI PROPISI ZA BRODOVE podrške

 1. OSNOVNO

1.1       Bilo koji prekršaj ovih propisa može rezultirati prijavom Žiriju uz zahtev za otvaranjem rasprave. Kao ishod rasprave Žiri može preporučiti Organizatoru da povuče akreditaciju kao i pravo da prisustvuje takmičenju stranci (treneru, vođi ekipe i ostalom osoblju obezbeđenja) u raspravi bez mogućnosti zamene drugom osobom. Podsećamo na pravilo 69.2(a) koje se odnosi na “ostale uključene osobe”..

1.2       Vođe ekipa, treneri i ostalo osoblje obezbeđenja se podseća da će umešane jedrilice biti protestovane zbog primanja pomoći sa strane prema Pravilu 41.

1.3       Organizator može promeniti ove Propise u bilo koje vreme. Izmene će biti objavljene na Oglasnoj tabli i dostavljene vođama ekipa.

1.4       Organizator, prema sopstvenom nahođenju, može brod trenera proglasiti neadekvatnim. Osnovno, otvoreni brodovi dužine od 4 do 7.5 metara koji nemaju ili imaju minimalno nadgrađe (kabina, natkabina, itd.) smatraju se adekvatnim.

1.5       Niti jedan deo utovarenih predmeta ne sme viriti preko ivica (ispred pramca, iza krme ili preko bokova) broda.

1.6       Brodovi obezbeđenja se moraju registrovati u Kancelariji Regatnog odbora za vreme prijave jedrilice,

1.7       Kada nisu u upotrebi, brodovi moraju biti vezani na mestu koje im je određeno.

1.8       Brodovi obezbeđenja neće upotrebljavati spust u nikakve svrhe uključujući vezivanje, ukrcavanje i iskrcavanje opreme izuzev operacija vezanim za jedrilice takmičara

2        TAKMIČENJE

2.1     Osobe koje su prijavljene kao odgovorne osobe brodova obezbeđenja odgovorne su za kontrolu broda celo vreme te su odgovorne i za nedolično ponašanje, opasne i nedozvoljene radnje koje utiču na korektnost takmičenja.

2.2     Brodovi obezbeđenja ne smeju ostavljati bilo koji uređaj, deo opreme, bovu, marker ili slične stvari trajno u vodi. Privremeno korištenje plovećih objekata je dozvoljena za merenje struje. Ovi objekti moraju biti uklonjeni čim je merenje obavljeno. U slučaju prekršaja ovog propisa, a kao dodatak bilo kojoj kazni, bilo koji predmet ostavljen u vodi biće uklonjen.

2.3     Osoblje obezbeđenja mora ostati izvan područja gde se jedrilice takmiče od vremena signala pripreme pa sve dok jedrilice ne završe ili se povuku ili regatni odbor signalizira odgodu, opšti opoziv ili napuštanje. Takva područja su definisana na sledeći način: ne bliže od 50 metara od bilo koje jedrilice koje se takmiču (osim od jedrilica u nevolji koji trebaju pomoć) ili oznaka, ili layline ili rhumbline, i unutar oznaka. Do signala starta brodovi obezbeđenja moraju biti najmanje 50 metara ispod linije starta i njenih nastavaka. Videti skicu u nastavku.

2.4     Između trka ili kada su sve trke odgođene ili napuštene brodovi obezbeđenja mogu ući u područje takmičenja radi pružanja podrške svojim takmičarima.

2.5     Brodovi obezbeđenja mogu kružiti oko područja takmičenja prema skici na kraju ovog priloga, vodeći računa da njihovo kretanje (talasi) imaju minimalni učinak na jedrilice koje se takmiče..

3        SIGURNOST

1.9       Čamci obezbeđenja moraju nositi u čamcu:

 • Adekvatnu opremu za sidrenje za uslove koji se očekuju u području takmičenja.
 • Konop za vuču (minimum 15m dužine i debljine minimum 10mm).
 • Uređaj za zaustavljanje pogonskog motora sigurnosnom uzicom
 • Nož

1.10     Ne sme se prekoračiti maksimalna nosivost ili broj ukrcanih osoba

3.3     Podsećamo da su sigurnosne uzice obavezne za celo vreme vožnje prema propisima RS.

 

Zabranjeno područje za trapezoidni kurs

PRILOG 2

POSTEPENI SISTEM KAZNI

Uputstva za jedrneje omogućavaju kazne manje od diskvalifikacije za prekršaje određenih uputstava za jedrenje ili pravila klase, ukoliko Žiri tako odluči. Očigledno. Žiri ima puno pravo odlučivanja o kaznama za bilo koje pravilo a odluka može biti u rasponu od toga da nema kazne do diskvalifikacije.Ipak važno je da postoji konzistentnost u primeni ovog diskrecionog prava. Iz tog razloga sledeće smernice treba imati u vidu pri određivanju kazni. Mogućnost da se irekne kazna manja od DSQ neće se koristiti kada je Žiri uveren da je prekršaj bio nameran. Kada je žiri uveren da je prekršaj bio nenameran, odluka o kazni zavisiće od dogovora na sledeća pitanja:

 1. Da li je prekršaj ozbiljno ugrozio pravednost takmičenja ili sigurnost takmičara ili organizatora?
 2. Da li je jedrilica stekla takmičarsku prednost kroz svoj prekršaj?
 3. Da li prekršaj može osramotiti sport ili organizaciju?
 4. Da li prekršaj urokovao štetu ili ozledu?
 5. Da li prekršaj ponavljan?

Sledeći “postepeni sistem kazni” uključuje kazne preporučene za navedene prekršaje; Ipak, bilo koja kazna treba da bude veča od dobitka od prekršaja. Broj poena za svaku kaznu treba računati prema maksimalnom broju takmičara nakon svrstvanja u dve najveće grupe.

 

Manje (Tehničke) kazne Bez kazne za prvi prekršaj

 • Dodatna identifikacija (trake u boji za grupe i/ili nalepnice na jedrima) ukoliko su postavljene ali su otpale

Kazne približno jednake 5% flote.

 • Izbegavnje startnog područja ukoliko je jedrilica ušla zbog navigacione greške
 • Propust da poštuju uputstva za brodove podrške
 • Propust da poštuje uputstvo o određenom mestu za vez
 • Propust da izvesti o šteti na iznajmljenom brodu
 • Propust da obavesti o prihvaćenoj kazni ili odustajanju
 • Propust da poštuje sigutnosne propise ukoliko nije bilo opasnosti

Srednje kazne jednake 10% flote

 • Ispolac/peraja (švert)/veslo/kofa nisu privezani za brod (Pravilo klase 4.3)
 • Pištaljka nije privezana za pojas (Pravilo klase 4.2)
 • Jarbol nije privezan (Pravilo klase 3.5.2.11)
 • Jedna vezica jedra 5mm preko dozvoljenih 10mm maximum (Pravilo klase 6.6.3.4)
 • Dve vezice jedra 3mm preko dozvoljenih 10mm maximum (Pravilo klase 6.6.3.4)
 • Slučajno izgubljena vezica jedra (Pravilo klase 6.6.3.4)
 • Jedrenje kroz trku u toku pre startovanja ili nakon završavanja
 • Ponovljeni manji prekršaji

Veće kazne kazne jednake 30% flote

 • Nema ispolca vesla ili kofe u jedrilici (Pravilo klase 4.3)
 • Nema zviždaljke (Pravilo klase 4.2)
 • Nema osiguranja ili vezice za jarbol (Pravilo klase 3.5.2.11)
 • Jedro preko vanjskih granica oznaka(Pravilo klase 3.5.2.7)
 • Dve vezice jedra 5mm preko dozvoljenih 10mm maximum (Pravilo klase 6.6.3.4)
 • Tri ili više vezica jedra 3mm preko dozvoljenih 10mm maximum (Pravilo klase 6.6.3.4)
 • Prednji ili zadnji rogalj 3mm preko dozvoljenih 10mm maximum (Pravilo klase 6.6.3.4)
 • Ponovljeni srednji prekršaji

 

Diskvalifikacija (kao u RRS)

 • Izbegavanje startnog područja ako je namerno ušla da bi stekla neku prednost
 • Korišćenje neodgovarajuće opreme
 • Korišćenje neodobrene opreme
 • Ponovljeni veći prekršaji
 • Dodatna identifikacija (trake u boji za grupe i/ili nalepnice na jedrima) namerno nije postavljena
 • Propust da se traži zamena opreme
 • Propust da poštuje uputstvo za jedrenje o proveri opreme na vodi

© Copyright 2017 by South East European Open Optimist Cup